strona g?ówna     Sprawa Jaros?awa Zi?tary     O Jarku     Publikacje     Kalendarium     Komitet Spo?eczny

1 wrze?nia 2010 roku up?ywa 18 lat od porwania i zabójstwa Jaros?awa Zi?tary, 24-letniego dziennikarza. To jedyna we wspó?czesnej Polsce niewyja?niona zbrodnia, której ofiar? pad? dziennikarz w zwi?zku z wykonywanym zawodem.

Jako Komitet Spo?eczny "Wyja?ni? ?mier? Jaros?awa Zi?tary" prosimy o wsparcie dzia?a? prowadz?cych do podj?cia przez prokuratur? umorzonego ?ledztwa. Mo?na to zrobi? przy??czaj?c si? do akcji spo?ecznej polegaj?cej na zamieszczeniu niewielkiego bannera przypominaj?cego o niewyja?nionej od 18 lat zbrodni.

Do udzia?u w akcji zapraszamy pras?, media internetowe, instytucje, organizacje spo?eczne oraz wszystkie osoby, które dysponuj? stronami internetowymi, blogami itp.

Bannery prasowe i internetowe do wyboru znajduj? si? poni?ej.

Prosimy o przekazywanie nam informacji o zamieszczeniu bannera na adres komitet@jarek.sledczy.pl ? poinformujemy o tym i podzi?kujemy za udzia? w akcji na stronie KS "Wyja?ni? ?mier? Jaros?awa Zi?tary".

Komitet Spo?eczny "Wyja?ni? ?mier? Jaros?awa Zi?tary"

wybierz poni?ej odpowiadaj?cy wzór i format do prasy lub internetu

PRASA (tif, 300 dpi, wymiary w milimetrach):

wersja 1:

dost?pne wymiary (wybierz i kliknij):

60x37

80x42

81x38

85x38

88x32

90x82

94x45

96x58

97x57

119x56

 

wersja 2:

dost?pne wymiary (wybierz i kliknij):

60x37

80x42

81x38

85x38

88x32

90x82

94x45

96x58

97x57

119x56

 

INTERNET (jpg, 72 dpi, wymiary w pikselach):

prosimy ustawi? banner  na stron?: http://www.jarek.sledczy.pl